Sivut

Yhtiökokouskutsu 2023

Nokian Panimo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22. maaliskuuta 2023 alkaen klo 14.00 Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa, Hiomo-Sali, Härkitie 1 (käynti myös Välikatu 11), Nokia. Oikeus osallistua yhtiökokokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 17.3.2023 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostilla info(at)nokianpanimo.fi
b) puhelimitse numeroon 03 342 4200 maanantaista perjantaihin klo 10 – 15
c) kirjeitse osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa maksetaan 0,04 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2023 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 1-2 erässä hallituksen myöhemmin päättämänä ajankohtana.
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen. Hallitus ehdottaa jäsenmääräksi viisi (5).
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen. Ehdotetaan hallituksen jäseniksi: Carolina Andersin-Vuorinen, Jessica Jungell-Michelsson, Matti Heikkilä, Oscar Andersin sekä Jarmo Puputti. Puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Jarmo Puputti.
 13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
 14. Tilintarkastajan valitseminen. Yhtiön pääomistaja ehdottaa tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi) tilintarkastustoimistoa, päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Mari Riihimäki.
 15. Yhtiöjärjestyksen 11§:ssä tarkoitetusta sanomalehdestä päättäminen. Hallitus ehdottaa sanomalehdeksi Aamulehteä.
 16. Päätetään valtuuttaa hallitus yhtiön omien osakkeiden ostamisesta yhtiölle. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 200 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutuksen voimassaoloaika 13 kuukautta. Osakkeista maksettava vastike on 1,20 € osakkeelta. Vastikkeen määrä pohjautuu osakkeen matemaattiseen arvoon sekä yhtiön aiemmin maksamiin vastikkeisiin omista osakkeista.
 17. Päätetään arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömien osakkeiden käsittelystä. Jollei arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:ssä tarkoitettua kirjaamista ole vaadittu kymmenen vuoden kuluessa ilmoittautumisajan päättymispäivästä, yhtiökokous voi päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty. Menetettyyn osakkeeseen sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Nokian Panimo Oy:n osakkeiden sähköistäminen, eli arvo-osuustilille siirtäminen on aloitettu 4.2.2013, mistä lähetettiin osakkaille kirje 30.10.2012. Kirjeessä pyydettiin viemään / lähettämään Nokian Panimo Oy:n paperiset osakekirjat Evli-pankkiin siirtoa varten. Aikaa osakkeiden arvo-osuustamiselle on annettu 10 vuotta. Nokian Panimo Oy:n yhtiökokoukselle hallitus esittää, että rekisteröimättömien osakkeiden oikeudet menetetään. Takarajaksi rekisteröimiselle annetaan 31.8.2023 asti. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen mahdolliset löytyvät paperiset osakekirjat ovat arvottomia, eikä niitä voida enää siirtää arvo-osuustilille.
 18. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle
 19. Kokouksen päättäminen

 

Yhtiökokousasiakirjat:

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nokian Panimo Oy:n internet-sivuilla osoitteessa www.nokianpanimo.fi. Nokian Panimo Oy:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 3.3.2023. Päätösehdotukset ja muut
edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

 

Ohjeita kokoukseen osallistujalle:

Oikeus osallistua yhtiökokokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokoukselle kohdassa 18. mainittuja muita ehdotuksia voi esittää seitsemän (7) päivää ennen kokousta (15.3.2023 mennessä) sähköpostiin info(at)nokianpanimo.fi

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.3.2023 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostilla info(at)nokianpanimo.fi

b) puhelimitse numeroon 03 342 4200 maanantaista perjantaihin klo 10 – 15

c) kirjeitse osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja:

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla,
joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
7.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 10.3.2023 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat
ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat:

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia ennen ilmoittautumisjan päättymistä.

 

Muut ohjeet / tiedot:

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Nokian Panimo Oy:lla on kokouskutsun päivänä 28.2.2023 yhteensä 6 147 196 A-osaketta.

 

Nokialla helmikuun 28. päivänä 2023

NOKIAN PANIMO OY
HALLITUS

Lataa kutsu tästä: Yhtiökokouskutsu 2023

Lue myös

Tilinpäätös 2023

• liikevaihto kasvoi 10% • liikevoitto oli 10% liikevaihdosta • tilikauden investoinnit  539t€ (1 439 t€)  Liitteenä tilikauden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus. Vuoden 2024

Lue lisää »

Yhtiökokouskutsu 2024

Nokian Panimo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26. maaliskuuta 2024 alkaen klo 14.00 Nokian Kerholan juhlasalissa, Souranderintie 13, Nokia. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Lue lisää »

Etkö löytänyt etsimääsi lähikaupasta?
Käytä ääntäsi ja toivo Nokian Panimon tuotteita kauppiaalta!

Vaikuta valikoimaan! Kauppiaat etsivät jatkuvasti uusia tuotteita hyllyille – toiveitasi oikeasti kuunnellaan.
Täytä oheisista linkeistä lomakkeelle toivomasi tuotteet, ja hoidetaan lempparisi lähelle yhdessä.